Bölüm Tanıtımı

Ebelik lisans programının amacı, ebelik mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumla donanmış, kanıta dayalı bakım veren, bilimsel araştırmalar yaparak ebelik mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilen, eleştirel düşünebilen, problem çözme yeteneği gelişmiş, etik değerleri benimsemiş, insan hak ve özgürlüklerine saygılı ve yaşam boyu öğrenmenin önemini ilke edinmiş profesyonel ebeler yetiştirmektir.
Uluslararası Ebelik Konfederasyonu (International Confederation of Midwives-ICM) Ebeyi, “Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde kadınla iş birliği halinde kadına gereksinim duyduğu destek, bakım ve danışmanlığı sağlayan, kendi sorumluluğunda doğumu yaptıran, yenidoğan ve bebeğe bakım veren sorumluluk sahibi ve güvenilir bir profesyoneldir” şeklinde tanımlamıştır.
Sağlık Bakanlığı’na göre ebe ana çocuk sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum, sonrası hizmetleri veren, doğum yaptıran 0-6 yaş grubu çocuk beslenme ve aşıları yapan, aile planlaması, kişisel temizlik kuralları, ilk yardım, bulaşıcı ve sosyal hastalılardan korunma, savaşla ilgili konularda bireye, aileye, topluma sağlık eğitimi veren, doğum, ölüm, istatistik verileri toplayan, değerlendiren kamu kuruluşları ile gerekli işbirliğini sağlayan insani ve ahlaki davranışları ile örnek, sağlık bakanlığınca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan meslek mensubudur. Bu kapsamda Ebelik, çağlar boyunca toplumlar içinde saygın bir yer edinmiş, içinde bilim ve sanatı da barındıran profesyonel bir meslektir.
Ebelik Bölümü öğrencilerimiz, Avrupa Birliğinin 2005/36/EC sayılı yönergesi doğrultusunda hazırlanan ve 2 Şubat 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren YÖK’ün 26775 sayılı Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik ’te belirtilen kriterleri tamamlayarak mezun olmaktadırlar. Bu kriterler aşağıda sıralanmıştır:
1-En az 100 doğum öncesi muayeneyi de içerecek şekilde gebe kadınlara danışmanlık yapmak,
2-En az 40 gebe kadına bakım vermek ve izlemini yapmak,
3-En az 40 doğumun öğrenci tarafından yapılması; doğum yapan kadın sayısı eksikliği nedeniyle bu sayıya ulaşılamıyorsa bu sayı ancak öğrencinin 20 tane daha doğuma yardım etmesi koşulu ile minimum 30'a indirilebilir.
4-Makat doğuma aktif katılmalıdır. Makat doğum mümkün olmadığı takdirde simülasyon yapılarak çalışılmalıdır,
5-Epizyotomi uygulamak ve dikiş ile başlamak, bu teorik bilgi verme ve klinik pratiği içerir. Dikiş pratiği epizyotomi sonrası veya basit perianal yırtılmalara dikiş atılmasını içerir. Gerekirse bu durum simülasyon şeklinde yapılır,
6-Gebelik veya doğum ya da doğum sonrası dönemde risk altında olan 40 kadına bakım vermek ve izlemek,
7-En az 100 lohusayı (doğum sonrası dönemdeki anne) ve sağlıklı yenidoğan bebeği izlemek ve bakımını vermek (muayene dahil),
8-Özel bakım gerektiren, prematüre, postmatüre, düşük doğum ağırlıklı veya hasta bebekler dahil olmak üzere yeni doğan bebek gözlemi ve bakımı,
9-Jinekolojik ve obstetrik patolojisi olan kadınların bakımı,
10-Tıbbi ve cerrahi alanlarda bakımın içinde yer almak (Bunun için gerekli eğitim, teorik bilgi ve klinik uygulamayı içermelidir).

Yukarıda belirtilen kriterlerin yanısıra Ebelik lisans programından mezun olabilmek için öğrencinin ebelik müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli tüm derslerini başarmış olması, genel not ortalamasının en az 2.00 ve toplam 240 AKTS yükünü tamamlamış olması gerekmektedir. Lisans eğitim ve öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara “ebe” unvanı verilerek mezun olmaktadır.
Ebelik bölümünden mezun olanlar kamu, üniversite ve özel hastanelerde, doğumhanede, kadın-doğum servislerinde, yüksek riskli gebelik servislerinde, yenidoğan ünitelerinde, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezlerinin ilgili birimlerinde, sağlık evlerinde ve halk sağlığı alanında çalışabilmektedir. Ayrıca serbest ebe şeklinde çalışabilirler, gebe takibi yapabilir ve doğum yaptırabilirler. İlaveten Doğuma Hazırlık Merkezleri’nde çalışabilir veya kendi özel merkezlerini açabilirler. Yine mezuniyet sonrası lisansüstü eğitim için gerekli kriterleri yerine getirdikten sonra yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim yaparak akademik olarak ilerleyebilmektedirler.