Program Çıktıları

 1. Ebeliğin mesleki uygulamalara temel oluşturan insan, sağlık, kavram ve kuramları konularında yeterli düzeyde bilgi ile kadın hayatının tüm evrelerinde üreme sağlığı ihtiyaçlarını karşılayabilme bilgi, tutum ve becerisi.
 2. Ebelik alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonu süreçte anne, yenidoğan ve ailenin fiziksel, psikolojik, sosyal sağlığını koruma, sürdürme ve geliştirme ve bütüncül bir anlayışla ele alma, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirme bilgi ve uygulama becerisi.
 3. Sağlık kavramının bilincinde olma; kadının, yenidoğanın haklarını koruyarak, aile ve toplumun ebelik ile ilgili hizmet gereksinimlerini belirleme ve sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakımı içeren gerekli hizmetleri sunma becerisi.
 4. Yaşam boyu öğrenme, problem/sorun çözme, eleştirel düşünme, araştırma, karar verme ve liderlik özelliklerini meslek yaşamı boyunca ebelik uygulamalarında kullanabilme becerisi.
 5. Bilişim ve bakım teknolojilerini kullanarak ebelik alanındaki gelişmeleri tüm mesleki uygulamaları yapabilme, bilgi ve danışmanlık verme becerisi.
 6. Ebelik uygulamalarında kadın, anne, birey, aile ve toplumla etkili iletişim kurma, kültürel özelliklere duyarlı (transkültürel) bakım sunabilme becerisi.
 7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi ile en az bir yabancı dili kullanabilme, mesleğine özgü ulusal ve uluslararası literatürü takip edebilme, ekip üyeleriyle iletişim kurma ve yabancı hastalara bakım verme becerisi.
 8. Sağlık ekibinin bir üyesi olarak öğrenme gereksinimlerini belirleme, multidisipliner yaklaşımları kullanma, diğer disiplinlerle işbirliği yapma ve işbirliği içinde profesyonel gelişimine ve topluma katkı sağlayacak araştırma ve projelerde, toplumsal ve sosyal etkinliklerde yer alma becerisi.
 9. Ebelik alanı ile ilgili bilgi ve donanımının yanısıra sosyal, kültürel ve entelektüel yönünü geliştirme ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilme becerisi.
 10. Ebelik uygulamalarını kültürel özelliklere, etik ilkelere, kalite yönetimine, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak sunabilme becerisi.
 11. Ulusal ve uluslararası disipliner veya interdisipliner ekipte veya bağımsız olarak etkin bir şekilde alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projelerde çalışabilme, sorumluluk alma, bilimsel çalışma sonuçlarını analiz etme, yorumlama, yazılı ve sözlü olarak raporlama becerisi.