Program Çıktıları

 1. Ebeliğin mesleki uygulamalara temel oluşturan temel kuram, model, kavram, yöntem ve ilkeleri konularında yeterli düzeyde bilgi.
 2. Ebelik alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak anne ve yenidoğanın fiziksel, psikolojik, sosyal sağlığını koruma, sürdürme ve geliştirme ve bütüncül bir anlayışla ele alma, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirme ve uygulama becerisi.
 3. Ebelik uygulamalarında birey, aile ve toplumla etkili iletişim kurma, kültürel özelliklere duyarlı transkültürel bakım sunabilme becerisi.
 4. Ebelik alanındaki tüm mesleki uygulamaları yapabilme bilgi ve danışmanlık verme becerisi.
 5. Ulusal ve uluslararası disipliner veya interdisipliner ekipte veya bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışabilme, sorumluluk alma, bilimsel çalışma planlama, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama, yazılı ve sözlü olarak raporlama becerisi.
 6. Ebelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı dikkate alarak hizmet sunabilme becerisi.
 7. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi.
 8. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi ile en az bir yabancı dili kullanabilme becerisi.
 9. Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve liderlik özelliklerini kullanabilme becerisi.
 10. Sağlık ekibinin bir üyesi olarak multidisipliner yaklaşımları kullanma, diğer disiplinlerle işbirliği yapma ve işbirliği içinde profesyonel gelişimine ve topluma katkı sağlayacak araştırma ve projelerde, toplumsal ve sosyal etkinliklerde yer alma becerisi.
 11. Sağlık kavramının bilincinde olma; kadının, yenidoğanın haklarını koruyarak, aile ve toplumun ebelik ile ilgili hizmet gereksinimlerini belirleme ve gerekli hizmeti sunma becerisi.